De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (www.infowms.nl). In die wet is vastgelegd bij welke zaken de directie de ouders en/of het personeel moet betrekken bij hun besluitvorming.
 
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
-zaken waarover de MR eerst advies moet geven.
-zaken waarvoor instemming van de MR vereist is van de ouder- en/of personeelsgeleding.
-zaken waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 
In de WMS is vastgelegd dat de MR over alle schoolzaken mag spreken met de schoolleiding. Dat betekent dus dat we, ook al hebben we geen instemmingsrecht, wel invloed kunnen hebben op alle schoolzaken of in ieder geval op de hoogte kunnen zijn van alles wat er speelt.
 
Op de Morgenster bestaat de MR uit 5 leden:
oudergeleding: Wim Jongsma, Maarten Karkdijk en Henri Lennips.
personeelsgeleding: Nienke Bakker en Marina Veurink.
 
 
We vergaderen iedere 6 weken, dus zo’n 6 of 7 keer per jaar. De data staan vermeld in de jaarplanning en zijn openbaar, tenzij de MR besluit de vergadering alleen voor de leden voort te zetten. Dit is meestal het geval als het over personen gaat.
 
We zijn te bereiken via de individuele leden of via: mrdemorgenster@gmail.com
Spreek ons gerust aan of stuur ons een mailtje als er vragen of andere dingen zijn.
 
Vriendelijke groeten van de MR